NGƯỜI GIỚI THIỆU
THÔNG TIN TÀI KHOẢN
*
*
*
*
THÔNG TIN LIÊN HỆ
*
* Cho phép: Chữ cái, số và dấu _
*
*
*
*
HIỆP ĐỊNH KHÁCH HÀNG

Xin hãy đọc kĩ các điều khoản trước khi tiếp tục. Bạn đồng ý và khẳng định rằng bạn đủ tuổi hợp pháp tại quốc gia của bạn để tham gia chương trình này, và đảm bảo rằng bạn trên 18 tuổi. Trang Web, Omega Prime Group Limited, không được mở công khai cho mọi người mà chỉ dành cho những khách hàng được lựa chọn của Omega Prime Group Limited. Trang Web này chỉ được sử dụng bởi các khách hàng của công ty và những người được giới thiệu bởi họ dưới sự quản lý của ban quản trị.

Tôi xác nhận đã đọc và đồng ý Hiệp định khách hàng, và sẽ chấp hành các điều khoản đính kèm.